Privacybeleid

I.   Verantwoordelijke

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt Stichting Droogteschade Waterwinning (hierna: SDW) persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

SDW is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat SDW beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

SDW zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

II.   Herkomst persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens omdat u die aan SDW heeft verstrekt via onze website, in een telefoon- of videogesprek, of op schrift (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier tijdens een informatieavond), omdat wij ze in het kader van onze dienstverlening van derden hebben verkregen (bijvoorbeeld van belangenbehartigers, wederpartijen, of overheidsinstanties) of uit openbare bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

III.  Doel van de verwerking

SDW gebruikt onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,  bedrijfsnaam, gegevens uit de Kamer van Koophandel, en indien van toepassing door u opgegeven betalingsgegevens (bankrekeningnummer) voor de volgende doeleinden:

  1. om u nader te informeren over de actie(s) van SDW per e-mail post en/of telefoon;
  2. om u goed van dienst te kunnen zijn als u contact met ons opneemt;
  3. om u persoonlijk te informeren over uw claim(s) per e-mail, post en/of telefoon; en
  4. voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en).

IV.  Grondslag van de verwerking

SDW verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en), op grond van de door u gegeven toestemming en/of in het kader van een gerechtvaardigd belang van SDW.

V.   Beveiliging persoonsgegevens

SDW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen en externe beveiligde servers in Nederland en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd door een SSL-certificaat.

VI.  Bewaartermijn persoonsgegevens

SDW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. SDW bewaart uw gegevens gedurende de looptijd van de (collectieve) actie van SDW. Na het eindigen en de afwikkeling van de collectieve actie van SDW worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar vernietigd.

Indien u een overeenkomst met Droogteschade Nederland B.V. heeft gesloten, bewaart Droogteschade Nederland B.V. uw gegevens tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst.

VII. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van de volgende (2) soorten cookies:

(1) Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

(2) Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Via deze cookies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

VIII. Uw persoonsgegevens en derden

SDW deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van (schikkings)onderhandelingen of een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met door SDW ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit SDW in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

IX.    Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u SDW verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. SDW behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen u kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die SDW van u verwerkt, ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt ten slotte het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

X.   Wijzigingen

SDW houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom deze webpagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

XI.  Contactgegevens

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan secretariaat@stichtingdroogteschade.nl, of per post aan:

Stichting Droogteschade Waterwinning  

Koninginneweg 11

1217KP Hilversum

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 085 016 13 18.