Bestuursmededelingen

Naleving en handhaving van de Claimcode > download hier de compliance statement.

Vergoedingen aan de bestuurders van SDW
De Raad van Toezicht kent aan de bestuurders een beloning toe die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De Bestuurders hebben bovendien recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte redelijke kosten (artikel 5.9 statuten). De leden van het bestuur ontvangen elk een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden van € 44.000 per jaar en indien van toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten. Gemiddeld besteden de bestuursleden een dagdeel per week aan werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.
Vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht van SDW
Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden een redelijke beloning ontvangen, welke door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht wordt vastgesteld.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen elk jaar een vergoeding van € 5.000 per jaar en indien van toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten.