Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2023-04-24T09:31:11+02:00
Om wat voor schade gaat het?2023-04-24T09:44:11+02:00

SDW onderzoekt en verhaalt alleen schade die verband houdt met verminderde gewasopbrengst- en kwaliteit en/of  veedrenking die wordt veroorzaakt door een grondwaterwinning.

SDW onderzoekt en verhaalt geen gebouwschade of andere schade aan onroerend goed. SDW houdt zich ook niet bezig met schade die wordt veroorzaakt door andere oorzaken dan grondwaterwinning, zoals schade veroorzaakt door waterbeheer en -beleid door het waterschap.

Voor wie in de collectieve actie?2023-04-24T11:54:22+02:00

De actie van SDW is bedoeld voor grondgebruikers die percelen in gebruik hebben in de buurt van waterwinning(en). De percelen hoeven niet in een waterwingebied te liggen! De actie is zowel voor grondgebruikers die nog geen schadevergoeding ontvangen, als voor grondgebruikers die al wel een jaarlijkse schadevergoeding in het verleden hebben ontvangen. Het kan zijn dat deze schadevergoeding niet toereikend is.
Let op: het gaat om de grondgebruiker, u hoeft dus niet de eigenaar te zijn van de grond, u kunt ook de pachter zijn. Klik hier om te kijken of u percelen in gebruik heeft waar mogelijk aanspraak bestaat op schadevergoeding.

Kan ik als niet-boer ook meedoen?2022-05-31T12:03:46+02:00

U kunt ook meedoen als u geen boer bent maar wel opbrengstschade lijdt door een waterwinning, bijvoorbeeld als u grasland heeft waarop u privé paarden of geiten houdt.

SDW verhaalt geen schade aan gebouwen of tuinen die mogelijk (mede) veroorzaakt wordt door een waterwinning.

Let op: als u geen ondernemer in de btw bent dan kunt u de btw over de succesvergoeding die aan SDW verschuldigd bent niet terugvragen. De vergoeding die u betaald is dan 25% van de voor u gerealiseerde opbrengst plus het geldende btw-tarief, thans 21%, hetgeen voor u neerkomt op een afdracht van 30,25% van de voor u gerealiseerde vergoeding.

Kan ik ook gratis meeliften?2022-05-31T12:04:01+02:00

Nee. Door géén deelnemer te worden, lift u niet gratis mee op de resultaten die door SDW worden bereikt. Iedereen die uiteindelijk aanspraak maakt op een door SDW bereikte schikking of rechterlijke uitspraak, aanvaardt daardoor de deelnemersvoorwaarden en is dus dezelfde succesvergoeding verschuldigd als iemand die meteen deelnemer is geworden.

Waarom meedoen?2022-05-31T12:04:15+02:00

Door mee te doen maakt u de actie mogelijk. SDW is een belangenorganisatie zoals bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek. Om ontvankelijk te zijn in een collectieve schadevergoedingsactie moet SDW laten zien dat zij beschikt over een voldoende representatieve achterban. Daarvoor is van belang dat voldoende grondgebruikers zich als deelnemer aanmelden. Hoe meer grondgebruikers zich aansluiten hoe groter de kans dat SDW met succes voor hun belangen kan opkomen. Daarbij worden deelnemers worden nader betrokken bij de actie via een door SDW op te zetten inspraakmechanisme en/of klankbordgroepen.

Gratis meeliften werkt niet 

Door géén deelnemer te worden, lift u niet gratis mee op de resultaten die door SDW worden bereikt. Iedereen die uiteindelijk aanspraak maakt op een door SDW bereikte schikking of rechterlijke uitspraak, aanvaardt daardoor de deelnemersvoorwaarden en is dus dezelfde succesvergoeding verschuldigd als iemand die meteen deelnemer is geworden. De aan SDW verschuldigde succesvergoeding is dus geen reden om geen deelnemer te worden.

Ik ben al deelnemer van Droogteschade.nl, moet ik mij nu ook bij SDW aanmelden?2022-05-31T12:04:29+02:00

Nee dat is niet nodig. Tenzij u aangeeft dat niet te willen, zal Droogteschade Nederland (DNL) u aanmelden voor de actie van SDW.  U ontvangt daar bericht over van DNL.

Daarnaast zal DNL haar deelnemers binnen de lopende gebiedsprocessen en pilotprocedures bij de ACSG van bijstand blijven voorzien.

Deelnemers van DNL betalen geen hogere vergoeding over behaald resultaat dan grondgebruikers die direct deelnemer zijn geworden van SDW. Een eventueel verschuldigde succesvergoeding betaalt u uiteraard ook maar één keer.

 

Hoe verhoudt de actie van SDW zich tot DNL?2022-05-31T13:34:59+02:00

De acties van SDW en DNL versterken elkaar. SDW wordt administratief ondersteund door DNL en maakt onder meer gebruik van de binnen DNL opgebouwde deskundigheid en ervaring. Veel van de discussiepunten die DNL in het proces van de berekening en vaststelling van droogteschade heeft geïnventariseerd, zijn relevant voor alle grondgebruikers die droogteschade door de waterwinning lijden. Om de discussie over die punten op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen voeren en om ervoor te zorgen dat resultaten ten goede van alle belanghebbende grondgebruikers komen, is SDW opgericht.

DNL zal haar deelnemers in lopende gebiedsprocessen en pilotprocedures bij de ACSG blijven bijstaan. De onderwerpen waarvan duidelijk is dat daarover met de schadeveroorzakers geen overeenstemming kan worden bereikt, worden in de collectieve actie van SDW aan de rechter voorgelegd.

Indien u al deelnemer bent van DNL wordt u automatisch en kosteloos aangemeld voor de actie van SDW, tenzij u heeft aangegeven dat niet te wensen. Een eventuele succesvergoeding betaalt u uiteraard maar één keer. DNL zal u daar bericht over sturen. Indien u vragen heeft over de verhouding tussen de beide initiatieven, kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met DNL of SDW.

Hoe werkt een collectieve actie?2022-05-31T12:05:08+02:00

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. De WAMCA introduceert de mogelijkheid voor een belangenorganisatie om een vordering tot collectieve schadevergoeding instellen. De wetgever heeft deze mogelijkheid geïntroduceerd om een effectieve en efficiënte collectieve afwikkeling van massaschade verder te bevorderen.

SDW is een belangenorganisatie zoals bedoeld in de WAMCA. Om ontvankelijk te zijn in een collectieve schadevergoedingsactie is het van belang dat SDW kan laten zien dat zij beschikt over een voldoende representatieve achterban. Om aan die eis te kunnen voldoen en de zaak verder te kunnen brengen, is van belang dat voldoende grondgebruikers zich als deelnemer bij SDW aanmelden.

SDW zal eerst in een brief de schadeveroorzakende partijen aansprakelijk stellen en hen uitnodigen in overleg te treden over een collectieve schadeafwikkeling (dat schrijft de wet voor). Indien met de schadeveroorzakende partijen overeenstemming kan worden bereikt over een goede afwikkeling van de schade van alle benadeelde bedrijven, dan wordt de overeengekomen schikking ter goedkeuring aan de rechter voorgelegd. Als de rechter de schikking goedkeurt dan geldt deze voor alle benadeelde grondgebruikers, tenzij zij van te voren hebben aangegeven niet aan de uitkomst te willen worden gebonden.

Als de gesprekken met de wederpartijen niet tot stand komen of niet leiden tot een aanvaardbaar resultaat dan zal SDW een dagvaarding uitbrengen. Deze dagvaarding zal openbaar worden gemaakt op de website van de rechtspraak. Daarna hebben andere partijen (belangenbehartigers) drie maanden de tijd om ook een dagvaarding uit te brengen. Als een andere partij dat doet, dan zal de rechter oordelen welke partij het meest geschikt is om alle grondgebruikers die schade hebben geleden te vertegenwoordigen. Die partij wordt de exclusieve belangenbehartiger genoemd.

Na een inhoudelijke behandeling van de zaak en eventueel één of meer zittingen, zal de rechter uitspraak doen. De uitspraak is bindend voor alle grondgebruikers die droogteschade lijden, behalve voor de bedrijven die na aanwijzing van de exclusieve belangenbehartiger tijdig hebben aangegeven niet aan de uitkomst van de collectieve actie te willen worden gebonden (het zogenaamde recht op opt-out).

Welke informatie heeft u van mij nodig?2022-04-22T12:50:13+02:00

Voor dit moment kunt u volstaan met de informatie die in het contactformulier wordt gevraagd. In een later stadium komen we dan bij u terug om zo nodig meer informatie op te vragen over de percelen die u in gebruik heeft en de gewassen die u verbouwt.

Wat kost het?2022-04-22T15:34:18+02:00

Deelname aan de collectieve actie van SDW kost u vooraf niets. Indien SDW voor u een opbrengst realiseert, dan bent u daarvan 25% (exclusief btw) verschuldigd als vergoeding voor de werkzaamheden van SDW. Het is dus no-cure-no-pay: alleen als de collectieve actie van SDW een financieel resultaat voor u oplevert, bent u daaruit een vergoeding verschuldigd. SDW maakt hierdoor geen winst. De door SDW bedongen vergoedingen worden gebruikt om de vergoeding die SDW met haar financier is overeengekomen, te voldoen. SDW streeft ernaar om deze kosten te verhalen op de wederpartijen zodat u uit uw schadevergoeding zo min mogelijk hoeft af te dragen.

Wie zijn de wederpartijen?2022-04-22T15:34:57+02:00

De collectieve actie richt zich in de eerste plaats op de drinkwaterbedrijven in Nederland die op basis van een vergunning grondwater winnen voor de drinkwatervoorziening en daardoor droogteschade veroorzaken. Dat zijn: Vitens N.V., Brabant Water, Watermaatschappij Drenthe, Watermaatschappij Limburg, Oasen, Evides, en Waterbedrijf Groningen.

Daarnaast zijn er in Nederland meerdere grote industriële grondwaterwinningen. SDW zal industriële onttrekkers in de eerste instantie niet in de collectieve actie betrekken. Omdat dit relatief veel wederpartijen zijn, zou dat de procedure kunnen compliceren. Wel zal SDW de verjaring van de vorderingen van haar achterban tegen de grootste industriële onttrekkers stuiten, zodat er geen rechten verloren gaan en in een later stadium alsnog een schadevergoeding van deze partijen kan worden gevorderd.

Hoe lang duurt het?2022-05-18T16:04:34+02:00

De eerste fase van het proces bestaat uit de voorbereiding van een procedure en het voeren van overleg met de wederpartijen en andere betrokkenen om te kijken of het mogelijk is om zonder een rechtszaak tot een vergelijk te komen. Deze fase duurt naar verwachting zes maanden. Indien geen schikking wordt bereikt, schat SDW in dat de rechtbank in drie of vier jaar tot een uitspraak kan komen. Indien de begroting en vergoeding van de schade in overleg met de wederpartijen kan worden overeengekomen, kan het sneller gaan. Als het nodig is om in hoger beroep te gaan of er andere tegenvallers zijn, kan het langer duren voordat er een definitief resultaat is.

Wie financiert de zaak?2022-04-22T15:41:03+02:00

Droogteschade Nederland C.V. financiert de activiteiten van SDW en heeft een financieringsovereenkomst met SDW gesloten. Droogteschade Nederland C.V. financiert de collectieve actie in ruil voor een vergoeding uit de behaalde opbrengst die correspondeert met de door deelnemers verschuldigde succesvergoeding. De overeengekomen vergoeding hoeft SDW alleen te betalen indien en voor zover er opbrengsten worden gerealiseerd. De beherend vennoot van Droogteschade Nederland C.V. is een dochteronderneming van procesfinancier Redbreast Associates N.V. (www.redbreast.com).

Hoe kan ik deelname beëindigen?2022-04-22T15:48:15+02:00

U kunt uw deelname aan de collectieve actie van SDW schriftelijk beëindigen door een e-mail met uw naam, adres en bericht van beëindiging te sturen aan afmelden@stichtingdroogteschade.nl. Indien u binnen 14 dagen na instemming met de deelnemersovereenkomst uw deelname herroept is dit kosteloos. Indien u na deze termijn uw deelname herroept en SDW voor u een (onderhandelings)resultaat behaalt, bent u het overeengekomen tarief verschuldigd (uiteraard alleen over het voor u behaalde resultaat).

Daarnaast heeft u het recht om gebruik te maken van uw recht tot opt-out. Dat betekent dat u aan de rechtbank aangeeft niet te willen worden gebonden aan de uitkomst van de collectieve actie van SDW. De mogelijkheid tot opt-out doet zich voor nadat SDW door de rechter wordt aangemerkt als exclusieve belangenbehartiger.

Ook als SDW een schikking bereikt met de aangesproken partijen, wordt u in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van uw recht tot opt-out voordat aan de rechter wordt gevraagd de schikking voor de hele achterban van SDW verbindend te verklaren. Indien u gebruik maakt van uw recht tot opt-out kunt u daarna op individuele basis (en op eigen kosten) uw tegen vordering de schadeveroorzakende partijen instellen.

Als SDW ontvankelijk is en haar collectieve actie door de rechter wordt behandeld, is daarna geen andere of nieuwe collectieve actie over dezelfde vorderingen mogelijk. Als u gebruik maakt van uw recht tot opt-out, kunt u dus in beginsel niet opnieuw in een collectieve actie uw droogteschadevorderingen aan de rechter voorleggen.

Als u gebruik maakt van uw wettelijke recht tot opt-out, profiteert u niet van het door SDW behaalde resultaat en bent u daarover dus ook geen vergoeding aan SDW verschuldigd.

Hoe kan ik meedoen?2022-04-22T15:50:11+02:00

U kunt meedoen door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen. Indien u de overeenkomst liever per post ontvangt, neem dan contact met ons op.

Ik ontvang al schadevergoeding voor droogteschade, is het toch zinvol mij aan te sluiten bij SDW?2022-04-22T15:53:39+02:00

Ja, dat is zinvol. SDW stelt ook onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de hoogte van de bestaande schadevergoedingen. Zo is zijn de normbedragen die worden gehanteerd voor de berekening van opbrengstderving volgens SDW te laag. Daarnaast heeft u mogelijk ook percelen in gebruik waarvoor u nog geen vergoeding ontvangt maar u wel droogteschade lijdt als gevolg van een grondwaterwinning.

Wat vordert SDW?2022-05-18T16:21:33+02:00

SDW vordert van drinkwaterbedrijven en, in tweede instantie, industriële onttrekkers:*

  • vergoeding van droogteschade door grondwaterwinning op percelen waar op dit moment in het geheel nog geen schade wordt vergoed;
  • vergoeding van te weinig betaald de schade op percelen waarvoor op dit moment wel al (een deel van de) schade wordt vergoed, o.a. door verhoging van de gehanteerde normbedragen en de vergoeding kosten voor extra herinzaai;
  • vaststelling van het gebied rondom een grondwaterwinning waar schade dient te worden vergoed;
  • wettelijke rente; en
  • vergoeding van proces- en kosten, waaronder de bijdragen die deelnemers aan SDW verschuldigd zijn uit de opbrengst.

*De omschrijving van de vorderingen hierboven is slechts indicatief. In overleg met haar advocaten en adviseurs zullen de wederpartijen en de vorderingen die SDW uiteindelijk instelt nader worden bepaald.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stel dan uw vraag via onderstaande formulier of neem contact met ons op.

Naam