Bronnenlijst

Bron-1: ACSG 2018, Inventarisatie traceerbare schaderapporten
Bron-2: Jan van Bakel, De voedings-voetafdruk van ons drinkwater, Stromingen 18 (2012), nummer 1, p. 57 e.v Voedings-voetafdruk van ons drinkwater – Nederlandse Hydrologische Vereniging (nhv.nu)
Bron-3: Rapport Prof.dr.ir. C. van den Akker, Analyse van de stationaire grondwaterstroming naar permanente putten in vrij afwaterende gebieden, december 2016 413882 (wur.nl)
Bron-4: Verslag minisymposium satellietdata en waterbeheer door STOWA en SAT-Water 2014, Presentatie Jan Jaap Buijze van Vitens
Bron-5: Jan Jaap Buyse, Mark Nankman en Toon van Kessel, Droogteschade en geo-informatie, GEO-Info | 2018-4, p.34 e.v. (PDF) Column: Afstand (researchgate.net)
Bron-6: VEWIN – Drinkwaterstatistieken 2022 Vewin Drinkwaterstatistieken 2022
Bron-7: deel 1 presentatie Vitens, deel 2 presentatie Vitens, 1 februari 2016
Bron-8: Jaarverslag Brabant Water 2022 https://www.brabantwater.nl/sites/brabantwater.nl/files/images/Over%20Brabant%20Water/Jaarverslagen/LR%2034288_Brabant%20Water_Jaarverslag%202022%20-%20online%20versie-gecomprimeerd.pdf
Bron-9: Jaarverslag Vitens 2022 Report (vitensjaarverslag.nl)
Bron-10: Rapport Integrale Grondwaterstudie Nederland van Deltares, 2023, p. 32/33 Integrale Grondwaterstudie Nederland (deltares.nl)
Bron-11: KWR 2019 – De waarde van natuur voor de watervoorziening Microsoft Word – De waarde van natuur voor de watervoorziening_KWR2019.060_VanLoonea.docx (vbne.nl)
Bron-12: Compendium voor de Leefomgeving – Waterwinning en watergebruik in Nederland 1976 – 2020
Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl)
Bron-13: CBS onderzoek Watergebruik Thuis 2021, uitgevoerd in opdracht van Vewin Vewin publiceert onderzoek Watergebruik Thuis – Nieuwsberichten Vewin
Bron-14: Kamerstukken II, 1953/54, 2522, nr. 5
Bron-15: Knotters c.s., Hoe noodzakelijk is patroononderzoek voor een goede uitvoering van de Grondwaterwet? Platform 2002, p. 31 358587 (wur.nl)
Bron-16: Indieningsvereisten Indieningsvereisten onttrekken of infiltreren grondwater – Helpdesk water
Bron-17: Nieuwsbericht van LTO d.d. 8 juni 2022
Bron-18: Kamerstukken II 1975/76, 13 705, nr. 3. p.30
Bron-19: Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 135
Bron-20: Protocol beschrijving behandeling verzoeken om onderzoek naar schade ACSG 2019
Bron-21: Instellingsbesluit ACSG 2018
Bron-22: Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. 3, p. 252-253
Bron-23: B.J.P.G. Roozendaal, Schadevergoeding bij droogteschade, in: Op het grensvlak, Opstellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. Ravels, 2014, p. 107 Op het grensvlak: Opstellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels – Google Boeken
Bron-24: https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet grondwaterkwaliteit/grondwatersysteem
Bron-25: Hydrologie Hoofdstuk 8 Water in de onverzadigde zone, Hydrologie-hfdst-8.pdf (tudelft.nl)
Bron-26: Verdamping | STOWA
Bron-27: CoGroWa 1984 Landbouwkundige aspecten grondwateronttrekking 188166 (wur.nl)
Bron-28: ACSG 2021, PowerPointpresentatie Schadeonderzoek Holten
Bron-29: CDG januari 2002, Grondslag voor het vaststellen van de vergoeding van verdrogingsschade op veehouderijbedrijven Grondslag voor vergoeding van verdrogingsschade op veehouderijbedrijven (wur.nl)
Bron-30: Technische commissie grondwaterbeheer (TCGB) 1990, Achtergrond en toepassing van de TCGB-tabel: een methode voor het bepalen van de opbrengstdepressie van grasland op zandgrond als gevolg van een grondwaterstandsverlaging edepot.wur.nl/465521
Bron-31:
 Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) 1998
Bron-32:
 CDG september 2000, Schadevergoeding op grond van artikel 35 Gww 376377�00S�00c�00h�00a�00d�00e�00v�00e�00r�00g�00o�00e�00d�00i�00n�00g�00 �00o�00.�00g�00.�00v�00.�00 �00a�00r�00t�00 �003�005�00 �00G�00W�00W�00 �00s�00e�00p�00t�00e�00m�00b�00e�00r�00 �002�000�000�000 (wur.nl)
Bron-33:
 CDG 2011, Berekening normbedrag grasland en voedergewassen vanaf 2011 [vanaf pagina 9] 505582 (wur.nl)
Bron-34: Nieuwsbericht ACSG juli 2023 – Nieuwe methode voor schadeberekeningen aan landbouwgewassen
Bron-35: HELP 1987, De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige productie, p. 27 188152 (wur.nl)
Bron-36: Discussienotitie parameterisatie, kalibratie, validatie van het modelsysteem SWAP-WOFOST, p. 3 Microsoft Word – Discussienotitie parameterisatie kalibratie validatie_versie 20140204.docx (stowa.nl)
Bron-37 Bakelse Stroom april 2021, De opbrengsten van grasland in de ACSG-methode opnieuw bezien
Bron-38: LHM (nhi.nu)
Bron-39: SWECO juni 2021 – Hydrologische effectbepaling grondwaterwinning Luxwoude, paragraaf 3.2 en 6.3
Bron-40: SWECO van april 2023 – Hydrologisch onderzoek uitbreiding winning De Groeve, paragraaf 6.1, 6.3 en 9.1
Bron-41: STOWA 2005, HELP-2005 2005 16.indd (stowa.nl)
Bron-42: Bakelse Stroom en Advies in Water november 2021, Review van het WWL-instrumentatrium (WWL-tabel 2.0.0 en maatwerk toepassingen), landsdekkende vergelijking WWL met HELP en beoordeling van de geschiktheid voor Praktijktoepassingen 2021-11-Review-WWL-2.0.0-en-maatwerktoepassingen-gecomprimeerd.pdf (stichtingdroogteschade.nl)
Bron-43: Nieuwsbericht LTO 14 april 2022, LTO uit zorgen over nieuwe berekeningssystematiek bij schadetoekenning droogte- en natschade Bron SDW-43 Nieuwsbericht LTO 14 april 2022, LTO uit zorgen over nieuwe berekeningssystematiek bij schadetoek
Bron-44: Van Ittersum, M. K., Cassman, K. G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P. A., & Hochman, Z. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance—A review. Field Crops Research, 143, 4-17. Yield gap analysis with local to global relevance—A review – ScienceDirect
Bron-45: Evans, L.T. and Fischer, R.A. (1999), Yield Potential: Its Definition, Measurement, and Significance. Crop Sci., 39: 1544-1551. Yield Potential: Its Definition, Measurement, and Significance – Evans – 1999 – Crop Science – Wiley Online Library
Bron-46: Rapport van CLM en WUR 2001, ’t Klooster: naar 50 mg op gebiedsniveau 82006 (wur.nl)
Bron-47: RIZA e.a. september 2005, Eindrapport Aard, ernst en omvang van watertekorten in Nederland Microsoft Word – Aard ernst en omvang-def.doc (noord-holland.nl)
Bron-48: Kamerstukken I 1992/93, 22 599, nr. 116b, p. 2; en Kamerstukken II 1992/93, 22599, nr. 5, p. 5
Bron-49: Memorandum ‘Vijf jaar Waterwet: van vraag tot antwoord – Nieuwe vragen en antwoorden over de praktijk van de Waterwet’ Vijf jaar Waterwet – Helpdesk water
Bron-50: FD 3 februari 2023, Landbouw in Nederland lijdt bijna altijd verlies Landbouw in Nederland lijdt bijna altijd verlies (fd.nl)
Bron-51: Kamerstukken II 2018/19, 34 608, nr. 13 (Amendement-Van Gent) Bron SDW-51 Kamerstukken II 2018-2019, 34 608, nr. 13 (Amendement-Van Gent)
Bron-52: Nieuwe Oogst 1 april 2017, interview Jakob Bartelds Bron SDW-52 Nieuwe Oogst 1 april 2017, interview Jakob Bartelds
Bron-53: Kamerstukken II 2016/17, 34 608, nr. 3 Bron SDW-53 Kamerstukken II 2017-2017, 34 608, nr. 3
Bron-54: agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2286&indicatorID=3049
Bron-55: agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2286&indicatorID=3586